viernes, 13 de marzo de 2020

Caso clínico 180 - Paciente con clínica de mareo, mal estar general y astenia


Esta semana os proponemos el caso clínico de un varón de 75 años que acude a urgencias tras sufrir una caída con clínica de mareo previo, mal estar general y astenia. 


Esta sesión la ha preparado la Dra. Paula Lara Esbrí, R3 del Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario de Son Espases.


Presentación del caso...


jueves, 5 de marzo de 2020

Caso Clínico 179: Fiebre del viajero


Resultado de imagen de africaEsta semana nos presenta un caso clínico la Dra Marina Álvarez, residente de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos. Esperamos que os animéis a leerlo e ir pensando vuestro diagnóstico diferencial


Presentación del caso


miércoles, 26 de febrero de 2020

Caso clínico 178 - Paciente hematológico con tos y fiebre


Esta semana os proponemos el caso clínico de un varón hematológico de 57 años que acude a urgencias por tos y fiebre. 


Esta sesión la ha preparado la Dra. Francisca Artigues Serra, R3 del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Son Espases.


Presentación del caso...Resumen...


INFECCIÓ RESPIRATORIA EN EL PACIENT HEMATOLÒGIC - VIRUS 
Els pacients oncohematològics tenen un risc elevat d’infecció, especialment aquells sotmesos a trasplantament de progenitors hematopoètics. La primera fase (15 dies abans – 45 dies després del trasplantament) engloba la major neutropènia i ruptura de barreres mucocutànies. Posteriorment es va recuperant la immunitat cel·lular de manera progressiva (1). D’acord amb els patògens més prevalents a cada fase, existeixen una sèrie de recomanacions sobre profilaxis: 

· Profilaxis antibacteriana(2): es recomana l’ús de fluoroquinolones durant el període de neutropènia en pacients amb alt risc de neutropènia febril o amb neutropènia profunda i perllongada. No es recomana de rutina en pacients trasplantats d’òrgan sòlid. 

· Profilaxis antifúngica(2): es recomana l’ús de triazol oral o equinocandina parenteral durant el període de neutropènia en els pacients que compleixen els criteris anteriors i en mucositis graus III-IV pel risc de candidiasi invasiva. Si risc d’aspergilosi >6% (en leucèmia mieloide aguda/síndrome mielodisplàsic o en malaltia d’empelt contra hoste), cal utilitzar un triazol actiu front a fongs filamentosos. Si risc >3,5% de pneumònia per Pneumocystis jirovecii (>20mg de prednisona durant >4 setmanes o teràpia amb anàlegs de purines), afegir trimetoprim-sulfametoxazol durant el període de reconstitució mieloide. 

· Profilaxis antivírica(1)(2)(3): 

o Virus hepatitis B: inhibidors de la transcriptasa inversa, consultar guies específiques. 

o Virus herpes simple (VHS): pacients seropositius trasplantats al·logènics o teràpia d’inducció en leucèmies. Es manté fins a la recuperació limfocitària i resolució de la mucositis. Es pot ampliar si recurrències freqüents o malaltia d’empelt contra hoste. 

o Virus varicel·la zòster (VVZ): pacients seropositius amb trasplantament al·logènic (BI) o autòleg (CII). Es manté durant el primer any. 

o Citomegalovirus (CMV): es prefereix realitzar una estratègia preventiva més que no pas profilàctica per la toxicitat medul·lar dels fàrmacs. S’aplica a pacients seropositius amb trasplantament al·logènic o autòleg d’alt risc (dosis altes de corticoides, irradiació extensa, ús de fludarabina, selecció CD34), durant els primers 100 dies. 

o Virus influenza: es recomana la vacuna tetravalent inactivada anual a tots els pacients que reben quimioteràpia i als contactes propers. 

Les infeccions respiratòries per virus comunitaris es poden produir en qualsevol moment del període peri-trasplantament i són una entitat a tenir en compte, donat el caràcter més agressiu en pacients hematològics(1). La transmissió és per contacte directe, fomites o gotes(4). 

Concretament, el virus respiratori sincitial (VRS) pertany a la família Paramyxoviridae, amb dos grups antigènics principals, A i B. La seva incidència en el pacient hematològic pot oscil·lar entre 1-50% segons les sèries(4). Es tracta d’un virus estacional, amb un brot de 16-22 setmanes, el qual sol avançar-se al de la grip i solapar-se durant 6-8 setmanes(5). Les manifestacions clíniques de la infecció per VRS són totalment inespecífiques (rinorrea, febre, tos, congestió nasal...) i l’excreció es manté durant 10-14 dies, allargant-se >20 dies en nens i immunodeprimits(6). La progressió al tracte respiratori inferior es pot veure en un 35-50% dels pacients hematològics, amb una mortalitat associada de >50%(7)(8). La detecció del VRS es fa mitjançant el test molecular ràpid o la PCR múltiple, indentificant altres virus respiratoris(9). 

Pel que fa al tractament del VRS, la ribavirina és un fàrmac aprovat en forma d’aerosol per nens d’alt risc. Existeixen formulacions orals i parenterals fora de fitxa tècnica. L’ús en adults disposa de poca evidència, però sembla que podria frenar la progressió cap al tracte respiratori inferior i millor la mortalitat(10). D’acord amb les darreres recomanacions de tractament en el pacient hematològic(11)(12)(13), la ribavirina en aerosol es pot utilitzar de forma intermitent o continua (BII), prenent precaucions d’exposició ambiental pel seu efecte teratogènic i vigilant l’aparició de possibles efectes adversos en el pacient (broncoespasme, claustrofòbia, nàusees, etc.). La ribavirina sistèmica oral (BIII) i endovenosa (CIII) són altres alternatives. Cal vigilar de nou efectes adversos, en aquest cas hemòlisi i alteració de la funció hepàtica o renal. També es pot combinar la ribavirina amb immunoglobulines o anticossos anti-VRS en infeccions del tracte respiratori inferior o amb alt risc de progressió (BIII). 

A més, és important prendre mesures de tractament simptomàtic amb oxigenoterapia, antitèrmics i broncodilatadors(4)(10). El palivizumab es un anticòs monoclonal utilitzat només com a teràpia preventiva en nens <2 anys, falta evidencia en adults(10)(11)(14). 

A nivell de trasplantats d’òrgan sòlid, la ribavirina s’utilitza sobretot en pacients trasplantats de pulmó, també amb escassa evidència, per tal de frenar el rebuig i el deterior de la funció pulmonar(15). 

Pel que fa a la prevenció, el mecanisme principal de transmissió del VRS és el contacte directe o fomites, per la qual cosa és especialment rellevant la higiene de mans i el correcte ús de guants. La CDC recomana aïllament de contacte durant la malaltia, ampliant a aïllament per gotes si es desconeix el microorganisme, pot existir coinfecció i/o hi ha possibilitat d’exposició a aerosols amb secrecions respiratòries(16). Es recomana també aïllament individual o de cohorts(16). 

A més dels virus respiratoris comunitaris, els virus herpes també tenen un paper important en la pneumònia del pacient oncohematològic, principalment VHS tipus 1, VVZ i CMV. 

La pneumonitis per CMV és més freqüent en pacients trasplantats al·logènics i de pulmó, provoca un quadre respiratori sever, amb una mortalitat associada que pot ser de >50%(17). El diagnòstic definitiu s’estableix mitjançant la detecció de les inclusions citoplasmàtiques característiques en la citologia del rentat broncoalveolar (BAL) o en la biòpsia pulmonar. La càrrega viral en sang o en el BAL són indicatius d’infecció però no s’han establert uns punts de tall en la càrrega viral per diferenciar entre replicació asimptomàtica i malaltia invasiva(3)(18)(19). El tractament és amb ganciclovir o valganciclovir un mínim de 2-3 setmanes i continuar fins que la virèmia es resolgui. Com alternativa es disposa de foscarnet, però cal vigilar nefrotoxicitat(18). 

El VHS-1 no es considera un virus respiratori, està present a orofaringe i, per continuïtat o per aspiració, pot arribar al tracte respiratori inferior. La pneumonitis per VHS sol ser una infecció complicada amb ulceració de la via aèria. Cal tenir en compte que replicació viral asimptomàtica en el tracte respiratori inferior és relativament comú en pacients crítics o inmunodeprimitis, sense compromís del parènquima(18). En canvi, el VVZ té una disseminació hematògena i també pot provocar una pneumonitis severa. Rarament apareix lesió visceral sense lesió cutània(18). 

Finalment, s’han de valorar els efectes del tractament administrat en tot pacient. El daratumumab és un anticòs monoclonal anti-CD38 aprovat el 2016 pel tractament del mieloma múltiple refractari o recidivat, en monoteràpia o bé combinat amb bortezomib/dexametasona o lenalidomida/dexametasona. El CD38, especialment prevalent a les cèl·lules del mieloma, també està present en cèl·lules sanes, con les natural killer i altres subgrups de limfòcits T, fet que pot alterar la immunitat amb major risc d’infeccions(20)(21)(22). 

Tot i aquest possible risc, el 2018 es va publicar un document de consens sobre teràpies biològiques (23) que conclou que el tractament amb anti-CD38 no incrementa significativament el risc d’infecció. Recomana que els clínics estiguin atents al risc d’infecció per VVZ, especialment en el cas de teràpies combinades (risc ja conegut per bortezomib i lenalidomida), realitzant profilaxis una setmana abans d’iniciar el tractament i fins a 12 setmanes després. També proposa la vacunació antigripal en tots els casos.

CONCLUSIONS
·      Conèixer els patògens més freqüents segons l’estat immunitari del pacient hematològic pre i post-trasplantament ajuda a agilitzar el diagnòstic i tractament.
·      L’ús racional d’antibiòtics, tant a nivell profilàctic com terapèutic, permet evitar resistències.
·      El VRS es un virus potencialment greu en pacients immunodeprimitis.
·      El tractament amb ribavirina pot ajudar a frenar la progressió de la infecció respiratòria, però falten estudis, sent un ús off-label.
·      En pacients que reben tractament amb daratumumab cal vigilar les infeccions, principalment respiratòries, sense que això limiti el seu ús.

BIBLIOGRAFIA
1.           Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, Gress R, Sepkowitz K, Storek J, et al. Guidelines for Preventing Infectious Complications among Hematopoietic Cell Transplantation Recipients: A Global Perspective. Biol Blood Marrow Transplant. 2009;15(10):1143–238.
2.           Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, Crews J, Gleason C, Langston AA, et al. Antimicrobial prophylaxis for adult patients with cancer-related immunosuppression: ASCO and IDSA clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2018;36(30):3043–54.
3.           Ljungman P, Hakki M, Boeckh M. Cytomegalovirus in hematopoietic stem cell transplant recipients. Infect Dis Clin North Am. 2010;24(2):319–37.
4.           Fontana L, Strasfeld L. Respiratory Virus Infections of the Stem Cell Transplant Recipient and the Hematologic Malignancy Patient. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(2):523–44.
5.           Walsh EE. Respiratory Syncytial Virus Infection: An Illness for All Ages. Clin Chest Med. 2017;38(1):29–36.
6.           Walsh EE, Peterson DR, Kalkanoglu AE, Lee FEH, Falsey AR. Viral shedding and immune responses to respiratory syncytial virus infection in older adults. J Infect Dis. 2013;207(9):1424–32.
7.           Pochon C, Voigt S. Respiratory virus infections in hematopoietic cell transplant recipients. Front Microbiol. 2019;10(JAN):1–17.
8.           Vakil E, Evans SE. Viral Pneumonia in Patients with Hematologic Malignancy or Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Clin Chest Med. 2017;38(1):97–111.
9.           Nam HH, Ison MG. Respiratory syncytial virus infection in adults. BMJ. 2019;366.
10.        Chemaly RF, Shah DP, Boeckh MJ. Management of respiratory viral infections in hematopoietic cell transplant recipients and patients with hematologic malignancies. Clin Infect Dis. 2014;59(Suppl 5):S344–51.
11.        Khawaja F, Chemaly RF. Respiratory syncytial virus in hematopoietic cell transplant recipients and patients with hematologic malignancies. Haematologica. 2019;104(7):1322–31.
12.        Hirsch HH, Martino R, Ward KN, Boeckh M, Einsele H, Ljungman P. Fourth European conference on infections in leukaemia (ECIL-4): Guidelines for diagnosis and treatment of human respiratory syncytial virus, parainfluenza virus, metapneumovirus, rhinovirus, and coronavirus. Clin Infect Dis. 2013;56(2):258–66.
13.        von Lilienfeld-Toal M, Berger A, Christopeit M, Hentrich M, Heussel CP, Kalkreuth J, et al. Community acquired respiratory virus infections in cancer patients—Guideline on diagnosis and management by the Infectious Diseases Working Party of the German Society for haematology and Medical Oncology. Eur J Cancer. 2016;67:200–12.
14.        Permpalung N, Mahoney M V., McCoy C, Atsawarungruangkit A, Gold HS, Levine JD, et al. Clinical characteristics and treatment outcomes among respiratory syncytial virus (RSV)-infected hematologic malignancy and hematopoietic stem cell transplant recipients receiving palivizumab. Leuk Lymphoma. 2019;60(1):85–91.
15.        Beaird OE, Freifeld A, Ison MG, Lawrence SJ, Theodoropoulos N, Clark NM, et al. Current practices for treatment of respiratory syncytial virus and other non-influenza respiratory viruses in high-risk patient populations: A survey of institutions in the Midwestern Respiratory Virus Collaborative. Transpl Infect Dis. 2016;18(2):210–5.
16.        Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Guideline for isolation precautions: Preventing transmission of infectious agents in healthcare settings 2007. Hosp Infect. 2009;1–232.
17.        Green ML. Viral Pneumonia in Patients with Hematopoietic Cell Transplantation and Hematologic Malignancies. Clin Chest Med. 2017;38(2):295–305.
18.        Reid GE, Lynch JP, Weigt S, Sayah D, Belperio JA, Grim SA, et al. Herpesvirus Respiratory Infections in Immunocompromised Patients: Epidemiology, Management, and Outcomes. Semin Respir Crit Care Med. 2016;37(4):603–30.
19.        Travi G, Pergam SA. Cytomegalovirus pneumonia in hematopoietic stem cell recipients. J Intensive Care Med. 2014;29(4):200–12.
20.        Nooka AK, Kaufman JL, Hofmeister CC, Joseph NS, Heffner TL, Gupta VA, et al. Daratumumab in multiple myeloma. Cancer. 2019;125(14):2364–82.
21.        Nahi H, Chrobok M, Gran C, Lund J, Gruber A, Gahrton G, et al. Infectious complications and NK cell depletion following daratumumab treatment of multiple myeloma. PLoS One. 2019;14(2):1–17.
22.        Nakagawa R, Onishi Y, Kawajiri A, Onodera K, Furukawa E, Sano S, et al. Preemptive therapy for cytomegalovirus reactivation after daratumumab-containing treatment in patients with relapsed and refractory multiple myeloma. Ann Hematol. 2019;98(8):1999–2001.
23.        Drgona L, Gudiol C, Lanini S, Salzberger B, Ippolito G, Mikulska M. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (Agents targeting lymphoid or myeloid cells surface antigens [II]: CD22, CD30, CD33, . Clin Microbiol Infect. 2018;24:S83–94. 

jueves, 20 de febrero de 2020

Caso clínico 177 - Paciente que acude a urgencias tras sufrir un presíncope sin TCE.


Os presentamos el caso clínico de un varón de 72 años que acude a urgencias derivado por su médico de familia tras presentar un cuadro con fiebre, tiritona y malestar general. En este contexto dice haber sufrido un presíncope sin TCE. 


Esta sesión la ha preparado la Dra. Loreto Suárez Bode, R3 del servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario de Son Espases.

Esperamos que sea de vuestro interés.


Presentación del caso...
miércoles, 12 de febrero de 2020

Caso clínico 176 - Paciente con fiebre, tiritona, artromialgias e inflamación en antebrazos


Os presentamos el caso clínico de un paciente que acude a urgencias con fiebre, tiritona, artromialgias e inflamación en ambos antebrazos.


Esta sesión la ha preparado la Dra. Gemma Mut Ramón, R1 MIR del Hospital Universitario de Son Espases.


Presentación del caso...
lunes, 10 de febrero de 2020

Caso clínico 175 - Paciente con tos, expectoración blanquecina y malestar general


Esta semana os proponemos el caso de un paciente varón que acude a urgencias por cuadro clínico de tos con expectoración intermitente blanquecina, malestar general acompañado de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso de 3 semanas de duración.


Esta sesión la ha preparado la Dra. Paloma Livianos Arias-Camisón, R1 del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Son Espases.Presentación del caso...Resumen...

Nos encontramos ante un caso de un paciente varón de 35 años de edad que acude a Urgencias por un cuadro de tos con expectoración intermitente blanquecina, malestar general acompañado de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso de 3 semanas de duración.

A remarcar, el paciente acudió días antes a su Centro de Salud, donde dado el poco tiempo de evolución junto con la sintomatología que presentaba el paciente, se orinetó el cuadro como posible viriasis y  el paciente realizó tratamiento sintomático sin mejoría, motivo por el cual acude a Urgencias.

A su llegada a Urgencias, tras realizar anamnesis en la cual se recogen los antecedentes del paciente; no alergias medicamentosas conocidas, fumador de 5/6 cigarrillos diarios (DTA 7paq/año) y fumador de cannabis de forma ocasional. Cómo antecedentes patológicos, episodio de sífilis tratado con 3 dosis de Penicilina IM. Cómo antecedentes quirúrgicos, apendicetomía y hernia umbilical en la infancia.Se realiza exploración física y toma de constantes, a la exploración llamaba especialmente la atención la auscultación de roncus en bases de ambos campos pulmonares, y a la exploración de la orofaringe, placas blanquecinas, sugestivas de Muget. El paciente se encontraba con síndrome febril, con una temperatura de 38,3ºC, y un saturación disminuida (89%) para rango de edad y paciente sin antecedentes de patología respiratoria previa. Desde urgencias se piden una batería de pruebas complementarias donde llaman la atención los resultados de la gasometría arterial donde se objetiva una insuficiencia respiratoria aguda hipocápnica, junto con una alcalosis respiratoria (pH 7,52 pCO2 29 pO2 68 Lac 0,7 HCO3 23,7),  y en la radiografía de tórax, se objetiva como hallazgo principal, la aparición de infiltrados intersticioalveolares con predominio en hemitórax derecho.

Tras esto, la orientación diagnóstica inicial y principal, es la de Neumonía atípica, por lo que bajo esta premisa se realiza una anamnesis más exhaustiva, y se piden pruebas complementarias dirigidas para intentar acotar al máximo el diagnóstico diferencial. El paciente a la entrevista clínica, no refiere ningún contacto epidemiológico de interés. Mantiene relaciones sexuales HSH con su pareja estable. Se solicita un BK en esputo, que resulta negativo, una batería de serologías de neumonías atípicas (Chlamydophila Pneumoniae, Coxiella Burnetii, Chlamydophila Psitacci y Mycoplasma Pneumoniae) que también resultan negativas y una serología de VIH que resulta positiva.

Por lo tanto, el manejo de la patología que pensabámos en primer lugar cambia ahora, se ha de tener en cuenta la carga viral del paciente, el cociente CD4/CD8 y el número de CD4 para sospechar posibles causas de la neumonía.

La carga viral de nuestro paciente se encontraba en torno a 73461100 copias y el valor absoluto de CD4 era de 58cel/ul (10%).

Teniendo en cuenta la clínica, la latencia del cuadro que presenta el paciente, la carga viral, los niveles de CD4+  y los resultados de las pruebas complementarias, las 5 etiologías posibles de cuadro que se encontraban en el diagnóstico diferencial eran: neumonía por Pneumocystis jiroveci, neumonía por Haemophilus influenzae, neumonía por Citomegalovirus, TBC miliar, y Sarcoma de Kaposi.

Al paciente se le realizó un Mantoux que resultó negativo, antes de tener el resultado de los niveles de CD4+, tras estos, se solicitó una determinación de Quantiferon en plasma que también resultó ser negativa. Se solicitó un fondo de ojo para ver si había o no presencia de Citomegalovirus, en espera de la carga viral y una fibrobroncoscopia para conseguir una muestra más fiable.En el BAS (Broncoaspirado), que se realizó se aisla Bordetella bronchiseptica, una bactería que no se aísla con frecuencia,pero que encajaba como posible etiología del cuadro clínico del paciente.El paciente realiza tratamiento dirigido con Levofloxacino y al alta, se encuentra asintomático desde el punto de vista respiratorio.

INFECCIÓN POR BORDETELLA BRONCHISEPTICA.

Bordetella Bronchiseptica, es un cocobacilo gram negativo, con metabolismo aerobio y móvil. A diferencia de otros géneros de Bordetella, esta, es colonizadora de vías respiratoria superiores de pequeños mamíferos,más frecuentemente se aísla en gatos, perros, conejos… Muy imporante tener en cuanta esta particularidad, ya que recordamos que otras bacterias del género Bordetella son patógenos humanos obligados.

Encontramos tres mecanismos principales como factores de patogenicidad causantes de la infección por Bordetella:

1. La presencia de hemoaglutinina filamentosa, que permite la adherencia a las células epiteliales y macrófagos del epitelio respiratorio.

2. La presencia de fimbrias que también provocan un acantonamiento en las células ciliadas.

3. La presencia de enzima adenilato ciclasa, que dificulta la acción fagocítica de los enzimas citoplasmáticos.

Remarcar, que otra diferencia a tener en cuenta, es que no produce exotoxina como mecanismo de patogenicidad, a diferencia también de Bordetella pertussis.

La forma más común de presentación, es una infección de vías respiratorias superiores, como puede ser una sinusitis, traquobronquitis y la más común la neumonía con patrón intersticial o condensación localizada, ya que no presenta características clínicas, analíticas o por imagen que la diferencien a una neumonía típica o atípica con otra etiología.

Los métodos diagnósticos descritos en la bibliografía son: el cultivo de esputo y métodos más invasivos como el BAL (lavado broncoalveolar) y el BAS (secreción broncoalveolar), que se realizan mediante fibrobroncoscopia.

Aunque no existen guías sobre el tratamiento establecido, dado los pocos casos publicados en la bibliografía, la antibioterapia dirigida con Quinolonas (Ciprofloxacino, Moxifloxacino, Oxofloxacino y Levofloxacino) ha sido la más utilizada en los casos.

Se han descrito resistencias al tratamiento con Penicilinas, Cefalosporinas y Aztreonam.

Cómo apunte final, se ha de sospechar esta entidad en pacientes con cuadro importante de inmunosupresión, ya sea secundaria a enfermedad por VIH o pacientes con antecedente de neoplasias hematológicas y/o inmunosupresión post-trasplante.

BIBLIOGRAFÍA


       Sameed M. Chronic cough and cystic lung disease caused by Bordetella bronchiseptica in a patient with A. BMJ Case Reports. 2019. 12 (4) . DOI: 10.1136/bcr-2018-228741

       Rampelotto RF. Pneumonia caused by Bordetella bronchiseptica in two HIV-positive patients.. Sao Paulo medical journal. 2016. 134 (3) p 268-72. ISSN/ISBN: 1516-3180. DOI: 10.1590/1516-3180.2015.02492701

       Galeziok M. Bordetella bronchiseptica pneumonia in a man with acquired immunodeficiency syndrome: a case report.. Journal of Medical Case Reports. 2009. 3 p 76. DOI: 10.1186/1752-1947-3-76

       Viejo G. Bordetella bronchiseptica pleural infection in a patient with AIDS.. Scandinavian journal of infectious diseases. 2002. 34 (8) p 628-9. ISSN/ISBN: 0036-5548. DOI: 10.1080/00365540210147697

       Lorenzo-Pajuelo B. Cavitary pneumonia in an AIDS patient caused by an unusual Bordetella bronchiseptica variant produci. Journal of clinical microbiology. 2002. 40 (9) p 3146-54. ISSN/ISBN: 0095-1137. DOI: 10.1128/jcm.40.9.3146-3154.2002

       Amador C. Pneumonia due to Bordetella bronchiseptica in a patient with AIDS.. Reviews of infectious diseases. 1991. 13 (4) p 771-2. ISSN/ISBN: 0162-0886. DOI: 10.1093/clinids/13.4.771

       Serra Julia. Fanjul Francisco. Riera Melchor.Neumonía en paciente VIH. Guías clínicas Hospital Universitari Son Espases.2017


sábado, 1 de febrero de 2020

Caso clínico 174 - Varios pacientes infectados por Coronavirus


Os proponemos varios casos clínicos de pacientes a los que se les ha confirmado que la enfermedad padecen se debe al Coronavirus.


Esta sesión la ha preparado la Dr. Pablo A. Fraile-Ribot, R4 del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Son Espases.

Esperamos que sea de vuestro interés.


Presentación del caso...

jueves, 23 de enero de 2020

Caso clínico 173 - Mujer con cefalea, nauseas, vómitos y síndrome febril


Os proponemos el caso clínico de una mujer de 30 años que acude a urgencias por cefalea, nauseas, vómitos y síndrome febril.


Esta sesión la ha preparado la Dra. M. Dolors Ramis Estelrich, R1 del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Son Espases.

Esperamos que sea de vuestro interés.


Presentación del caso...
miércoles, 15 de enero de 2020

Caso clínico 172 - Paciente VIH con fiebre, tos seca y diarrea


Esta semana os presentamos el caso clínico de un varón de 56 años con infección VIH que acude a urgencias por presentar fiebre elevada, tos seca y diarreas de 4 días de evolución.


Esta sesión la ha preparado el Dr. Jesús Antonio Sánchez Martín, R1 del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Son Espases.

Esperamos que sea de vuestro interés.


Presentación del caso...Resumen del caso...

NEUMONÍA POR LEGIONELLA

1.- Introducción
El término legionelosis, o infección por Legionella, engloba dos síndromes clínicos causados por bacterias del género Legionella.

·         - Neumonía por Legionella o "Enfermedad del Legionario", llamada así al identificarse por primera vez en un brote producido en 1976 en un hotel de Philadelphia mientras se celebraba una convención de la Legión Americana.

·         - Fiebre de Pontiac, que consiste en un cuadro gripal de evolución autolimitada. Carece de síntomas respiratorios. No requiere tratamiento.

2.- Microbiología y transmisión
La familia Legionellaceae más de 50 especies de bacilos aerobios, finos y gramnegativos que crecen en medios específicos (BCYE). Se trata de patógenos intracelulares facultativos.

·         - Legionella pneumophila.
o   Causa 80-90% de las infecciones en el ser humano.
o   El serotipo 1 es el más frecuente (produce hasta el 80% de las infecciones).
o   Hábitats naturales: grandes masas de agua, como lagos, aguas termales, hidromasajes (Palmanova 2019) y depósitos de agua artificiales, como sistemas de agua potable o torres de enfriamiento (Bélgica 2019).

·         - Legionella longbeachae.
o   Endémica de Australia y Nueva Zelanda.
o Hábitat natural: tierra natural (se han sugerido las macetas como reservorio)


Se han descrito múltiples mecanismos de transmisión de Legionella al ser humano, entre los cuáles predomina la aspiración debida a la dispersión de aerosoles, como ocurre con los sistemas de aires acondicionados o los humidificadores. También se ha descrito como mecanismo de transmisión la instilación directa a los pulmones durante las manipulaciones del aparato respiratorio, como en casos post intubación orotraqueal.

3.- Epidemiología

- Neumonía adquirida en la comunidad: 1-10%

·  - Neumonía nosocomial: depende de la presencia y concentración de Legionella en el suministro de agua de la instalación.

·  - Fiebre de Pontiac: ocurre en epidemias. Transmisión por vía aérea.

  4.- Neumonía por Legionella
- Neumonía atípica junto a las producidas por C. pneumoniae, C.psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetti y algunos virus, aunque dentro de este grupo es la que produce manifestaciones más graves.

· -  Cuadro clínico:
o   Fiebre elevada (hasta 40ºC).
o   Tos poco productiva, a veces hemoptisis.
o   Disnea.
o   Diarrea (25-50%), más líquida que sanguinolienta.
o   Hiponatremia (sodio <131 mg/mL)
o   Alteración pruebas de función hepática y hematuria.

    - Abundantes neutrófilos con ausencia de microorganismos en la tinción de Gram de las secreciones respiratorias.

·  - Ausencia de respuesta frente a beta lactámicos y aminoglucósidos.

   5.- Diagnóstico

Para su diagnóstico, es necesario un abordaje inicial con una historia clíncia exhaustiva y una exploración física detallada, una analítica con PCR y una radiografía de tórax de dos proyecciones (PA y lateral). Además de estas pruebas, generales para el diagnóstico general de neumonía, las pruebas que tienen una mayor sensibilidad y especificidad a la hora de detectar una neumonía por Legionella son:

·   Cultivos. Primera prueba en términos de sensibilidad y especificidad, tanto de esputo como del material obtenido de la broncoscopia (BAS/BAL), con una sensibilidad y especificidad similares.

·   Detección del antígeno en orina. Se trata de la segunda prueba más sensible y específica. Es una prueba que como beneficios presenta el ser fácil y económica de realizar y que no se altera por la administración de antibióticos (aparece al tercer día de empezar la clínica y desaparece en 2 meses), mientras que tiene el incoveniente de únicamente detectar la L.pneumophila subgrupo 1.

·    PCR DNA de Legionella. Prueba útil para detectarla en el análisis de muestras de agua del ambiente.


   6.- Diagnóstico diferencial neumonías VIH 
   A pesar de un buen control de la infección por VIH, la población afectada tiene un mayor riesgo que la población general. Presentan 25 veces más riesgo de desarrollar infecciones del tracto respiratorio inferior y 10 veces más riesgo de presentar neumonía bacteriana.

   Las neumonías bacterianas, las neumonías por Pneumocystis jirovecii y la tuberculosis son las principales entidades clínicas diagnósticas de sida en nuestro país, siendo frecuentemente la forma de debut de la infección.

   Desde la introducción del tratamiento antirretroviral, la incidencia de neumonía por Pneumocystis jirovecci, que era el principal agente etiológico, ha disminuido emergiendo como primera causa de neumonía adquirida en la comunidad las infecciones por bacterias, como Streptococcus pneumoniae.

7.- Tratamiento
Distinguimos dos fases en el tratamiento de la neumonía por Legionella, consistiendo la primera en un abordaje inicial de forma empírica en base a datos de sospecha, siguiendo los pasos establecidos en el protocolo de actuación en neumonías en el paciente VIH del Hospital Son Espases.

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento dirigido consiste en levofloxacino 500 mg cada 24 horas o azitromicina 500 mg cada 24 horas durante un total de 10-14 días.

8.- Prevención
En los hospitales, las recomendaciones para la prevención de la legionelosis contemplan la vigilancia ambiental de los circuitos de agua sanitaria fría y caliente, con muestreos periódicos del agua y actuaciones sobre la red. En caso de muestreos ambientales positivos, se establecerá un sistema de vigilancia activa de la neumonía nosocomial y de la neumonía por Legionella en particular.

Si existen casos de legionelosis nosocomial, se deberán aplicar medidas inmediatas para la desinfección del agua sanitaria, como hipercloración o el shock térmico.

9.- Bibliografía
 Serra, J; Fanjul F; Riera M. Neumonía en paciente VIH. Protocolos de actuación en enfermedades infecciosas. 3ª edición. Hospital Universitari Son Espases; 2017. p. 69-72.

 Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison’s principles of internal medicine. Vol 1. 20ª ed. New York: McGraw Hill; 2018. p. 1014-1020.

 Murdoch D, T Chambers S, Priest P. Clinical manifestations and diagnosis of Legionella infection. 2019.

 Murdoch D, T Chambers S, Priest P. Microbiology, epidemiology, and pathogenesis of Legionella infection. 2018

 Murdoch D, T Chambers S, Priest P. Treatment and prevention of Legionella infection. 2019.

 Den Boer JW, Nijhof J, Friesema I. Risk factors for sporadic community-acquired Legionnaires' disease. A 3-year national case-control study. Public Health. 2006;120(6):566

 Correia AM, Ferreira JS, Borges V, et al. Probable Person-to-Person Transmission of Legionnaires' Disease. N Engl J Med. 2016;374(5):497.

 Pedro-Botet Montoya ML. Infecciones causadas por Legionella. En: Farreras P, Rozman C. Medicina Interna. Volumen II. 18ª edición. Elsevier; 2016. p. 2118-2122.

 Peci A, Winter AL, Gubbay JB. Evaluation and Comparison of Multiple Test Methods, Including Real-time PCR, for Legionella Detection in Clinical Specimens. Front Public Health 2016; 4:175.